top of page

FOUNTAIN OF LIFE
Senior Community Center

Fountain of Life provides a welcoming place of belonging for Asian seniors in Greater Kansas City.
 

生命之泉为亚洲长者提供一个温馨的归属地

Tus Ciav Txoj Sia muab qhov chaw tos txais rau cov neeg laus Asian hauv Greater Kansas City.

생명의 분수 노인 센터는 Greater Kansas City 의 아시아계 노인들에게 따뜻한 소속감을 제공합니다.

Suối Nguồn Của Cuộc Sống cung cấp một nơi thân thiện cho người cao niên gốc Á ở Thành phố Greater Kansas.

KCAAHWC Cover_edited.jpg

Upcoming Classes

Square Dance.png
Recent Happenings

Picnic in the Park 

A culturally enriching day of Tai Chi, singing, boating, dancing, eating and socializing at Shawnee Mission Park! 

Lunar New Year Celebration!

Knitting & Crocheting Community Service

Our seniors have been having so much fun knitting & crocheting together on Mondays! They are making baby blankets for newborns! 

OUR MISSION

Fountain of Life provides a welcoming place of belonging for Asian elders and culturally and linguistically accessible, relevant and enriching individual and community supports to enhance their quality of life.

生命之泉的成立是为亚洲长者提供一个温馨的归属地,并在文化和语言上提供便利、相关和丰富的个人和社区支持,以提高他们的生活质量。

Tus Ciav Txoj Sia muab qhov chaw txais tos ntawm cov neeg Esxias cov txwj laus thiab kev coj noj coj ua thiab kev hais lus siv tau, cuam tshuam thiab txhawb kev txhawb nqa tib neeg thiab zej zog los txhim kho lawv lub neej zoo.

생명의 분수 는 아시아계 노인들에게 환영받는 소속 장소를 제공하고 그들의 삶의 질을 향상시키기 위해 문화 및 언어적으로 접근 가능하고 적절하며 풍요로운 개인 및 지역 사회 지원을 제공합니다.


Suối Nguồn Của Cuộc Sống cung cấp một nơi thân thiện chào đón những người lớn tuổi Châu Á và hỗ trợ cá nhân cũng như cộng đồng có thể tiếp cận về mặt văn hóa và ngôn ngữ, có liên quan và phong phú để nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Senior Portrait

OUR VISION

Elders of all ethnicities and nationalities are experiencing abundant health and wellness because they are engaged in culturally and linguistically enriching relationships and activities within their local communities. 

各个种族和国家的老年长者藉著參與当地社区在文化和语言上丰富的关系和活动里,可以经历到丰盛的健康和精彩的人生。

Cov txwj laus ntawm txhua haiv neeg thiab haiv neeg tau ntsib kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv ntau vim lawv koom nrog kev coj noj coj ua thiab kev hais lus txhawb kev sib raug zoo thiab kev ua ub no hauv lawv cov zej zog.

모든 민족과 국적의 노인들은 지역 사회 내에서 문화 및 언어적으로 풍요로운 관계와 활동에 참여하기 때문에 풍부한 건강과 웰빙을 경험하고 있습니다.

Người cao tuổi thuộc mọi sắc tộc và quốc tịch đang có sức khỏe dồi dào vì họ tham gia vào các mối quan hệ và hoạt động phong phú về mặt văn hóa và ngôn ngữ trong cộng đồng địa phương của họ.

Old Asian Man

GET IN TOUCH

Location: 10101 England Drive, Overland Park, KS 66212
Mailing Address: P.O. Box 26445, Overland Park, Kansas 66225

Phone: 913.600.3728
Email: hello@fountainoflifekc.org

Hours of Operation: By appointment only

Fountain of Life Inc. is a 501(c)(3) nonprofit organization.
Donations are tax-deductible. EIN: 88-3154252

Thanks for submitting!

bottom of page